Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Jumat, 27 Mei 2011

Godi Suwarna
Etti RS : Godi Suwarna teh salah saurang sastrawan anu fenomenal, pangpangna dina kanyajakan. Sajak sajakna seueur diturutan ku pangarang-pangarang anu ngarora, anu ka beh dieunakeun.

Acep Zamzam Noor : Upami dibandingkeun dina sastra Indonesia kuring ningal Ghodi Suwarna teh Chairil anwar-na sastra sunda, kunaon sababna, sabab kang odi tos ngangkat basa sunda nu tadina dina basa sopan santun, bias dikatakeun lembutkana basa-basa anu sangat bergairah, ekspresif.

Tisna Sanjaya : Godi itu selain seniman menurut saya sih dia penggerak budaya yang bisa memberikan dorongan pada lingkungannya, kalau ada Godi di satu tempat pasti memberikan dampak, jadi memberikan virus yang pasitif untuk memunculkan kebudayaan.

Godi Suwarna lahir di tasikmalaya, 23 mei 1956. Digedekeun di kampung cirikip, tuluy taun-taun hirup ngumbara di bandung, kuliah rumah tangga sarta meuseuh dirina jadi sastrawan. Kiwari mulang deui, bumetah di dayeuh sarakanana, kota ciamis. Mimiti daria ngarang sajak jeung carita pondok dina taun 1976. Ti barang diumumkeun dina media massa, karya-karyana dianggap fenomena anyar dina sastra sunda, nepungkeun tradisi jeung modernitas, nyampurkeun relitas jeung absurditas, ngahudang pamuji jeungkritik.
Sajak-sajakna geus loba anu dibukukeun, nyaeta : Jagat Alit (Rahmat Cijulang, 1979), Surat-surat Kaliwat (Medal Agung, 1984), Blues Kere Lauk (Geger Sunten, 1998). Aya deui dua kumpulan sajakna anu can medal, nyaeta Urat-urat Kawat jeung Tariking Angin. Karya-karyana dina wangun carpon jeung novel anu geus medal, nyaeta : Kumpulan carpon Murang-Maring (Medal Agung, 1980, Kiblat, 2004) jeung Serat Sastra Satwa (Geger Sunten, 1995); novel Sandekala (kelir, 2007), jeung Deng (Puri Pustaka,2009). Salian ti nulis sajak, corpon jeung novel, Godi oge kungsi nulis naskah drama, esay jeung rumpaka guguritan. Naskah dramana diantarana “Burung-burung Hitam”, “Orang-orang kelam”, “Gaok-gaok”, “Gablek” jeung “Gor-gar”. Buku kumpulan rumpaka guguritanana 17 Sekar pupuh anu disanggi babarengan jeung Iik Setiawan (Geger Sunten, 1992) kiwari loba dipake dina pangajaran pupuh di sakola-sakola di Jawa Barat.
Godi kungsi sababaraha kali dileler panghargaan, diantarana : Sutradara pinunjul dina Porseni tingkat Jawa Barat (1980), Sutradara pinunjul dina Porseni tingkat Nasiona (1981), tilu kali dileler Hadiah Sastra Rancage pikeun karyana Blues Kere Lauk (1993), Serat Sarwa Satwa (1996), jeung Sandekala (2008) sarta kungsi sababaraha kali meunang panghargaan Hadiah sastra LBSS jeung Hadiah Sastra D.K. Ardiwinata.
READMORE - Godi Suwarna

Kamis, 26 Mei 2011

BEWARA

Dibuka
Pendaptaran santri baru tahun ajaran 2011-2012,
Jenjang :
Raudhatul athfal (RA)
Madrasah Ibtidaiyyah (MI)
Madrasah Diniyyah Ula (MDU)
Madrasah Tsanawiyyah (MTS)
Mu'allimien (Mln)

Visi :
Mencetak generasi muslim yang tafaqquh fiddien

Pendaftaran dimulai tanggal
01 Mei 2011
Formulir pendaftaran bisa diminta langsung di sekretariat

Contact persion
RA : 02292015756 / 085294664994
MI : 02292104861
MDU : 08782333984
MTs : 022-5423923 / 085294199202
Mln : 08179297350 / 02291264887

Persantren Persatuan Islam 45 Rahayu
Jl. Mahmud 207 Rt/Rw. 04/08 Ds. rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung

READMORE - BEWARA

NGALAMUN


Sarebu kabingung

Salaksa kasusah
Saketi kasedih

Eta bisa bubar sarta buyar

Ku sabar jeung tawekal

Ngalamun salaput umur

Kahayang mang pirang-pirang
Karep teu eureun-eureun
Tapi ngan qodar ti Alloh Subhanahu wata’ala
Anu bakal ka sorang

Tah kuayana kitu

Mending sabar batan aral

Mending bener batan lengger

Sakitu nu kasanggakeun

Bubuhan abdi maksakeun
Laku salah geura teundeun
Amal sholeh geura jalankeun

Sakitu pihatur abdi

Ka sadaya palawargi

Anu pada sami-sami

Memperjoangkeun agami

Oray kisi oray welang

Kalapa hejo caina
Permisi abdi rek pulang
Hampura kasadayana


H.I 26 mei 2011, Pesantren Persis 45 Rahayu
READMORE - NGALAMUN

Rabu, 25 Mei 2011

Pacici-cici Putri

Pacici-cici putri mangrupakeun salah sahiji kaulinan barudak nu biasa dilakukaeun minimal ku 2 urang atawa 3 urang boh lalaki atawa awewe, dina eta pangulinan maranehna ngariung mun lalaki bari sarila, mun awewe bari emok, tuluy tiap urang neundeun 2 ramona sewang-sewangan, kalawan dipingpin ku salah saurang, nu mingpin eta nunjukan ramona nu diriungkeun tadi (majarkeun ngitung) bari make lagu :
Anu nunjukan : “Pacici-cici putri, serelek kembang celempung, ma ipah-ma ipah, kalau mau kembang apah?”
nalika eureun dina kecap “a-pah?” nu katunjuk (salah sahiji ramo-na, otomatis jadi nu katanyaan) sina ngajawab eta pertanyaan (nyebutkeun salah sahiji ngaran kekembangan, bebas rek kembang naon bae oge, ngan engke kudu bisa mere sindiran ku eta rupa ngaran kembang nu disebutkeun ( contona bae : kembang cau, tina kecap “cau” kadituna jadi kecap “bau”)
Nu katanyaan: “Kembang cau,” (contona eta nu katanyaan ngarana si ucup)
Saanggeus ngajawab, tuluy ramo nu tadi ditareundeun deui.
Anu nunjukan : “Mang ucup, mang ucup, palay kembang cau, kabogohna kanu bau.”
Nalika keur ngucapkeun eta kalimat, anu mingpin bari nunjukan deui ramo-ramona, dimimitian tinu ngajawab tadi, saha wae ramona nu katunjuk ku kecap nu terahir diucapkeun (“ba-u”), otomatis si eta nu bakal mingpin dina jirangan nu satuluyna.
READMORE - Pacici-cici Putri