Wilujeng sumping di ieu rohangan hapunten anu kasuhun mung sakieu buktosna... Sereg di panto logor di liang jarum...

Selasa, 07 Desember 2010

JAJAP

ku Mang Jojo ping 24 Mei 2010 tabuh 19:55

Jajap ka nu Pangsiun
(Maskumambang)


Panon poe surupna teh wanci magrib
Sanggeus seep ashar
Tangtuna ge eta takdir
Aturan gaduh pangeran

Memeh magrib tangtu urang seueur dzikir
Ngucapkeun istigfar
Nyuhunkeun hampura gusti
Samudaya kalepatan

Cunduk waktu ninggang mangsa anu pasti
Mancen pacabakan
Kiwari salira nyisi
Padamelan tos wekasan

Para wargi baraya nu bade nyisi
Anjeun tos tatahar
Hate iklas wening ati
Sim kuring mah ngiring bingah

Peupeujeuh yeuh sim kuring teh rek meredih
Ulah poho sholat
Sabab eta anu penting
Bagja di dunya aherat

Atuh salajengna panuhun ti kuring
Ka warga sadaya
Mugi jembar pangaksami
Kuring neda dihampura

Pangjajap kanu bade nyirnakeun jisim
Sim kuring ngadu’a
Saderek ginuluran nampi
Rohmat ti Allah Ta’ala.


supratman2007

0 komentar:

Posting Komentar